January 19, 2021, 6:00 pm
Home HCL Savinesti 2016
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI
 
PENTRU ANUL 2016
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

ian 2016

Vizualizare
1 HCL 1/27.01.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 2/27.01.2016 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt" Vizualizeaza
3

HCL 3/27.01.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pcntru contractul de delegare prin concesiune agestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 1, Judetul Neamt

Vizualizeaza
4

HCL 4/27.01.2016 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta munca neremunerate in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre o instanta de judecata

Vizualizeaza
5

HCL 5/27.01.2016 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2016 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza
6 HCL 6/27.01.2016 privind modificarea art.l din HCL 56/30.10.2015 cu privire la aprobarea darii in folosinta gratuita a imobilului fostei Scoli cu clasele I-IV.din comuna Savinesti, Parohiei Sfintii Voievozi Mihail si Gavril Savinesti,pentru o perioada de 5 (cinci) ani Vizualizeaza
7

HCL 7/27.01.2016 privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul anului 2015

Vizualizeaza
8 HCL 8/27.01.2016 privind numarul de personal permanent si fondul salariilor de baza din unitatea administrativ teritoriala comuna Savinesti in anul 2016 Vizualizeaza
9 HCL 9/27.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 20l6 Vizualizeaza
 

 
 
 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

feb 2016

Vizualizare
1 HCL 11/29.02.2016 privind aprobarea rectificarii nr 1 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Vizualizeaza
2 HCL 12/29.02.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 13/29.02.2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilitati fiscale Vizualizeaza
4 HCL 14/29.02.2016 privind aprobarea lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere retea apa potabila pe strada Salbelor, comuna Savinesti, judetul Neamt" Vizualizeaza
5 HCL 15/29.02.2016 privind aprobarea ocuparii temporare a suprafetei de teren 220 ml din domeniul public pentru lucrarea de investitie pentru obiectivul "Extindere retea apa potabila pe strada Salbelor, comuna Savinesti, judetul Neamt" Vizualizeaza
6 HCL 16/29.02.2016 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza

 
 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

martie 2016

Vizualizare
1

HCL17/31.03.2016 privind revocarea HCL nr.16/29.02.2016- cu privire la aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale I.Gervescu, comuna Savinesti pentru luna ianuarie 2016

Vizualizeaza
2 HCL 18/31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita Vizualizeaza
3 HCL 19/31.03.2016 privind aprobarea documentatiei PUZ - Lotizare teren in vederea construirii de locuinte individuale,imprejmuire teren, amenajare cale de acces, extinderi si bransamente utilitati, Amplasament : Sat Savinesti, strada Tineretului, judetul Neamt Vizualizeaza
4 HCL 20/31.03.2016 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza
5 HCL 21/31.03.2016 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.51/30.10.2015 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2016,la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

apr 2016

Vizualizare
1 HCL 22/26.04.2016 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pe anul 2015 Vizualizeaza
2 HCL 23/26.04.2016 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2016 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 24/26.04.2016 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul ,, Modernizare drum exploatare, in lungime de 452 m,care face legatura intre Paserala Fibrex si strada Bistritei (punct Ciubotaru Si Lunca Bistrilei) comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

mai 2016

Vizualizare
1 HCL 25/23.05.2016 privind includerea teritoriului unitatii administrative teritoriale a comunei Savinesti,judetul Neamt la parteneriatul Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului FLAG, cu finantare din POPAM 2014-2020, respectiv la Asociatia Grupului Local Pescaresc Neamt Vizualizeaza
 
 
 
 
 

 
Nr.crt

HCL Savinesti  pe

luna iunie2016

Vizualizare
1 HCL 26/22.06.2016 privind alegerea comisiei de validare Vizualizeaza
2 HCL 27/22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali Vizualizeaza
3 HCL 28/22.06.2016 privind constatarea consiliului ca legal constituit Vizualizeaza
4 HCL 29/22.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta Vizualizeaza
5 HCL 30/22.06.2016 privind alegerea viceprimarului Vizualizeaza
6 HCL 31/22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Vizualizeaza
 
 
 
 

Nr.crt

HCL Savinesti  pe

luna iulie2016

Vizualizare
1 HCL 32/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Savinesti , judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 33/29.07.2016 privind aprobarea documentatiei faza proiect tehnic - detalii de executie, aferent realizarii obiectivului de investitii " Imbracaminte asfaltica usoara, strada Dumitritei, sat Savinesti, comuna Savinesti,judetul Neamt" Vizualizeaza
3 HCL 34/29.07.2016 privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza
 
  
 
 

 
Nr.crt

HCL Savinesti  pe

luna august 2016

Vizualizare
1 HCL 35/04.08.2016 Vizualizeaza
2 HCL 36/04.08.2016 privind aprobarea rectificarii nr2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Vizualizeaza
3 HCL 37/31.08.2016 privind trecerea in domeniul publical comunei Savinesti, a retelei de alimentare cu apa potabila de pe strada Salbelor si darea in concesiune catre Compania Judeteana Apa Serv SA Vizualizeaza
4 HCL 38/31.08.2016 privind aprobarea rectificarii nr.3 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Vizualizeaza
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

septembrie 2016

Vizualizare
1 HCL 39/21.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Savinesti in cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala I Gervescu Savinesti Vizualizeaza
2 HCL 40/30.09.2016 privind prelungirea termenului de dare in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 131.64mp situat in incinta Centrului Social Polivalent catre Inspectoratul de Politie al judetului Neamt Vizualizeaza
3 HCL 41/30.09.2016 privind concesionare directa a suprafetei de 19 mp, teren situat in strada Dornelor, aferent vilei 41, domnisoarelor Tarziman Ana Lacramioara si Tarziman Vasilica Vizualizeaza
4 HCL 42/30.09.2016 privind aprobarea accesului mijloacelor de transport SC MAVGO HOLDING SRL pe drumurile publice avand drept scop transportul materialelor din perimetrul Savinesti amonte 1 curs de apa Bistrita albia minora Vizualizeaza
5 HCL 43/30.09.2016 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmirea documentatiei de urbanism PUZ - introducere in intravilan in vederea construirii de locuinte si spatii de agrement Vizualizeaza
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

octombrie 2016

Vizualizare
1 HCL 44/28.10.2016 privind aprobarea rectificarii nr 4 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Vizualizeaza
2 HCL 45/28.10.2016 privind aprobarea PUZ - introducere teren in intravilan in vederea construirii de locuinte si spatii de agrement Vizualizeaza
3 HCL 46/28.10.2016 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuitatilor pe mijloacele de transport in comuna pentru anul 2016 Vizualizeaza
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

noiembrie 2016

Vizualizare
1 HCL 47/07.11.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Savinesti si Judetul Neamt in vederea realizarii proiectului ,,REGIUNEA NoRD - EST. AXA RUTIERA STRATEGICA 3: NEAMT - BACAU, Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt - Margineni - Faurei - Horia - Ion creanga - Icusesti - limita judetul  Bacau" Vizualizeaza
2 HCL 48/29.11.2016 privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
3 HCL 49/29.11.2016 privind planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Savinesti pentru anul 2017 Vizualizeaza
4 HCL 50/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
5 HCL 51/29.11.2016 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a imobilului fostei Scoli cu clasele I-IV din comuna Savinesti, Parohiei Sfintii Voievozi Mihail si Gavril Savinesti,pana la data de 22.12.2027 Vizualizeaza
 
 
 
 

 
 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

decembrie 2016

Vizualizare
1 HCL 52/07.12.2016 privind aprobarea rectificarii nr 5 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Vizualizeaza
 
 
 
 

RESURSE UTILE